Zgłoszenie żądania realizacji praw

Informacja o zgłoszeniu żądania realizacji prawa na mocy przepisów RODO

Wniosek dotyczący realizacji praw można złożyć:

− w formie pisemnej na adres korespondencyjny: ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa

− drogą e-mailową na adres: dane.osobowe@euvicperformance.com

Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych zachęcamy do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.

Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, dane teleadresowe oraz szczegóły żądania.

Wniosek rozpatrywany jest:

  1. a) w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  2. b) w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Klient zostanie poinformowany listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  3. c) w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, Klient zostanie poinformowany listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia jego otrzymania.

Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba, że wniosek został złożony drogą elektroniczną lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

W sytuacji, gdy uznamy, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, możemy zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje, które nam to umożliwią.

Zasady pobierania opłat

Postępowanie w sprawie składanych wniosków, co do zasady jest nieodpłatne.

Jednakże, jeśli wykażemy, że żądanie wnioskodawcy jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:

− pobrać wynagrodzenie do wysokości kosztu udzielenia odpowiedzi lub

− odmówić podjęcia działań w związku z wniesionym żądaniem.

W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty wnioskodawca, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochron