RODO

Informacja o prawach przysługujących osobie fizycznej na mocy przepisów RODO

Zobowiązanie do ochrony danych osobowych

Jako prężnie rozwijająca się spółka content marketingowa mamy świadomość, że zaufanie, wiarygodność oraz rzetelne podejście do prowadzonej działalność to nasz największy atut doceniany przez Klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników.
Dlatego jako spółka, ceniąca prawo do prywatności i ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością ustanowiliśmy niniejszą politykę ochrony danych osobowych, która zobowiązuje nas oraz naszych dyrektorów i pracowników, chronić i przetwarzać dane zgodnie z:

Zasadą zgodności z prawem, bezstronności i jawności

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą gromadzone i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, bezstronny i jawny, celem ochrony indywidualnych praw podmiotów danych.

Zasadą ograniczenia wykorzystania danych do określonych celów

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą uzyskiwane wyłącznie w wyraźnie określonych oraz uzasadnionych celach oraz nie będą przetwarzane w sposób z nimi niezwiązany.

Zasadą poprawności/prawdziwości danych

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą poprawne i, o ile to konieczne, aktualizowane.

Zasadą oszczędności/minimalizacji danych

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą adekwatne i odpowiednie, a ich zakres ograniczony będzie do niezbędnego minimum. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż to konieczne.

Zasadą respektowania praw podmiotów danych

Spółka respektuje prawa wszystkich podmiotów wskazanych w RODO. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO możesz przeczytać tutaj oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytaj tutaj.

Zasadą informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych

Spółka zobowiązuje się do wypełniania wobec podmiotów danych obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 i 13 RODO w momencie przetwarzania danych osobowych.

Zasadą bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w sposób bezpieczny. Stosownie do rodzaju ryzyka, przeciwko nieuprawnionemu przetwarzaniu lub zmianie oraz utracie, zniszczeniu lub nieuprawnionemu ujawnianiu lub udostępnianiu przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób danych osobowych zostaną podjęte środki techniczne lub organizacyjne.

Zasadą ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych

Spółka zobowiązuje się, że domyślnie przetwarzane będą tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych będzie stosowana podczas opracowywania nowych usług.

Zasada odpowiedzialności

Spółka zobowiązuje się, że wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych będą przeprowadzane odpowiedzialnie, a każdy z podmiotów ponosi odpowiedzialność za zgodność i jest w stanie ją wykazać. W sytuacji, gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:

– sms na podany numer telefonu;

– wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail;

– listownie na podany adres zamieszkania;

– lub umieszczając informację na stronie www.euvic.pl.

Zasada informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych

Co to jest obowiązek informacyjny ?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.

Obowiązek informacyjny względem:

  • Naszych obecnych, byłych i potencjalnych Klientów i ich pracowników – tutaj,
  • Naszych Podwykonawców i ich pracowników – tutaj,
  • Wobec Kandydatów do pracy – tutaj,
  • Wobec Nadawców korespondencji elektronicznej – tutaj.