Konkurs One Plus

Regulamin konkursu
„Back to school”

§1 [Organizator i Partner]

1. Organizatorem konkursu „Back to school” (zwanym dalej „Konkursem”) jest Euvic Digital sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czerskiej 12, 00-732 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”), która działa na zlecenie spółki OIP TECH Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa (zwanej dalej „Partnerem”).
2. Partner jest przyrzekającym nagrodę w myśl przepisów art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego.

§2 [Uczestnicy]

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która:
a. ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub
b. nie ma zdolności do czynności prawnych (wówczas musi być reprezentowana przez swoich przedstawicieli ustawowych) lub
c. ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (wówczas osoba taka bierze udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych – niezbędne są zgody pisemne);
2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora i Partnera oraz członkowie ich rodzin, w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Zapewnienie możliwości udziału w Konkursie jest świadczone drogą elektroniczną. 4. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie są następujące:
a. komputer lub telefon z dostępem do sieci Internet;
b. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik jednocześnie oświadcza, że:
a. Zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie;
b. W zakresie w jakim praca przesłana w ramach zgłoszenia konkursowego stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest on jej autorem a praca nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
c. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu określonym w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie ich może uniemożliwić wzięcie udziału w Konkursie.

§3 [Zasady Konkursu]

1. Konkurs prowadzony jest w terminie od 21.09.2022 do 30.09.2022 (lub do jego jednostronnego odwołania lub zmiany terminu przez Organizatora lub Partnera).
2. Konkurs polega na udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe („Mój przepis na gładkie wejście w nowy rok szkolny to …” pod postem konkursowym na profilu organizatora czyli – https://www.facebook.com/onepluspo wraz z krótkim podpisem, który będzie odpowiedzią na zadanie: „Back to school” Zamieszczenie komentarza w terminie 10 dni od zamieszczenia postu Konkursowego jest tożsame ze zgłoszeniem udziału w Konkursie. Wszelkie posty umieszczone poza okresem trwania Konkursu nie biorą udziału w Konkursie.
3. Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia, oznacza to także, że ten sam uczestnik nie może dokonywać zgłoszeń posługując się różnymi profilami.
4. Komisja powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”) składająca się z przedstawiciela Partnera oraz przedstawiciela Organizatora wyłaniają trzech Zwycięzców w terminie do 10 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
5. W skład Komisji wchodzą:
a. Małgorzata Podstawka -przedstawiciel partnera;
b. Dominika Chojecka – przedstawiciel organizatora.
6. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, która w ocenie Komisji udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi. Decyzja Komisji jest ostateczna. Przy wyborze zwycięzcy Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami: pomysłowość, oryginalność oraz kreatywność.
7. W przypadku, gdy spośród przesłanych prac konkursowych nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w zdaniu poprzednim), Komisja może przyznać niższą liczbę nagród lub nie przyznać żadnych nagród.
8. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
8. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
9. W terminie 10 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu organizator skontaktuje się ze zwycięzcą poprzez dodanie komentarza pod jego odpowiedzią. Komentarz będzie w tym typie: „Brawo! Zająłeś 1 miejsce i wygrywasz nagrodę w postaci ……. Napisz do nas wiadomość prywatną w celu odebrania nagrody.” Wiadomość prywatna zostanie wysłana w celu ustalenia numeru telefonu zwycięzcy oraz danych adresowych na jakie ma zostać przesłana nagroda. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy w ciągu 3 dni od daty wysłania do zwycięzcy prośby o wskazanie ww. danych, lub odmowy wskazania ww. danych zwycięzca traci prawo do nagrody.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.

§4 [Nagrody]

6. Nagrodami w konkursie są:
a. 1 miejsce – telefon OnePlus Nord CE 2 8/128GB o wartości 1799 zł (słownie: tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
b. 2 miejsce – telefon OnePlus CE 2 Lite 5G o wartości 1699 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
Każdy ze zwycięzców otrzymuje 1 telefon.
7. Uczestnik ma prawo maksymalnie do tylko jednej nagrody, o której mowa w ust.
8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
9. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby. Zakaz nie dotyczy
przeniesienia prawa do nagrody na przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego Zwycięzcy za uprzednią zgodą Organizatora.
10. Zwycięzca otrzymuje nagrodę ze wszystkimi przynależnościami i dokumentami, jakie otrzymał Organizator od Partnera. Faktura i karta gwarancyjna/serwisowa zostanie dołączona tylko i wyłącznie wtedy, gdy Organizator otrzymał je od Partnera.
11. Zwycięzca zwolniony jest od podatku dochodowego od nagrody na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Art. 21 ust.1 pkt 68 w/w ustawy: Wolne od podatku dochodowego są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

§5 [Reklamacje i wykluczenia]

1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być: a. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji;
a. przesłane listem poleconym na adres Organizatora (Euvic Digital sp. z o.o., ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa);
b. wysłane najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia Zwycięzców (reklamacja wysłana po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych; dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego).
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§6 [Dane osobowe]

1. Organizator będzie zbierał od Zwycięzcy następujące dane:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres zamieszkania (do wysyłki nagrody),
c. Numer telefonu kontaktowego (do wysyłki nagrody),
d. Adres e-mail (do wysyłki nagrody),
e. Data urodzenia lub PESEL (do rozliczenia ewentualnego podatku).
2. Dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (dalej również: „RODO”), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w
szczególności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz dostarczenia Nagród, a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz zwycięzców przetwarzanych w ramach Konkursu, jest Euvic Digital, z którym możesz skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail d.chojecka@euvicperfomance.com.
Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby bądź na adres e-mail: iod@euvicperformance.com
4. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane w następujących celach:
a. organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń Prac Konkursowych i przyznania tytułu zwycięzcy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na przeprowadzeniu Konkursu;
b. publikacji prac konkursowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na wykonywaniu działań marketingowych administratora;
c. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw.
5. Dane osobowe Zwycięzcy które mogą obejmować nazwę Uczestnika, imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego, mogą być przetwarzane w następujących celach:
a. przyznawania i wysyłki Nagród – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na realizacji przez administratora złożonego przyrzeczenia publicznego;
b. dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym – podstawą prawną obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) polegający na wypełnianiu przez administratora obowiązku prawnego;
c. informowania o wynikach i wyłonieniu Zwycięzcy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na realizacji przez administratora złożonego przyrzeczenia publicznego;
d. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw.
6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie i wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu. Brak danych osobowych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.
7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu oraz przesłania Nagród, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych.
8. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych Uczestników podmiotom trzecim, współpracującym z Organizatorem, które świadczą usługi marketingowe, prawne, podatkowe, konsultingowe, IT i inne wspomagające realizację Konkursu lub związane bezpośrednio lub pośrednio z obsługą Konkursu. Powierzenie danych nastąpi na podstawie Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie umowy (podwykonawca przetwarzania) będzie zobowiązany do
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych przetwarzanych na zlecenie Organizatora.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów – do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 [Prawa autorskie]

1. Uczestnik oświadcza, że do pracy stworzonej w ramach udziału w Konkursie, stanowiącej Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałego w ramach realizacji Umowy (dalej: „Dzieło”) przysługują mu pełne majątkowe prawa autorskie.
2. Uczestnik oświadcza, że Dzieło nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym zwłaszcza praw autorskich osób trzecich.
3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Dzieła, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
4. Uczestnik oświadcza, że Dzieło jest wolne od jakichkolwiek wad prawnych.
5. Zgodnie z art. 921 § 3 k.c. z chwilą otrzymania nagrody zwycięzca przenosi na Organizatora własność Dzieła, a także autorskie prawa majątkowe do Dzieła, na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
6. Wraz z przeniesieniem praw autorskich na Organizatora przechodzi prawo do rozporządzania, korzystania i dalszego zezwalania na korzystanie z opracowań, o których mowa w art. 2 Prawa Autorskiego.
7. Zwycięzca zobowiązuje się, że autorskie prawa osobiste przysługujące mu do Utworu, nie będą wykonywane przez czas nieoznaczony. W szczególności Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania: prawa do autorstwa Utworu, do udostępnienia ich anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy Utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu.
8. Z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie Dzieła, na polach eksploatacji wskazanych ust. 5 powyżej

§8 [Ważne zastrzeżenia oraz postanowienia końcowe]

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://euvicperformance.com/konkursoneplus oraz w siedzibie Organizatora. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie istotnie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. W szczególności Organizator uprawniony będzie do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn takich jak:
a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników
b. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
c. decyzji sądu właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej mającej wpływ na prowadzenie Konkursu;
d. zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej …., w siedzibie Organizatora oraz poprzez wiadomość prywatną wysłaną do Uczestnika za pośrednictwem portalu Facebook.
4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Organizatorowi w drodze korespondencji przesłanej na adres organizatora.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika z wykorzystaniem innego konta na portalu Instagram a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z wykorzystaniem tego samego konta na portalu Facebook stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.
6. Organizator ma prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.
7. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:
a. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych,
b. prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
c. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.
8. W przypadku gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne zgłoszenia, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego zgłoszenie zostało zgłoszone jako pierwsze. Nie wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojej pracy zawartej w zgłoszeniu przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.
9. Nagrody nieodebrane w terminie z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora. W przypadku wykluczenia Uczestnika, który jako zwycięzca kwalifikowałby się do otrzymania nagrody, Komisja wybierze nowego zwycięzcę.
10. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.